Good news! Better conservation status for Catalan birds

08 November 2013


Photo by Ricardo Herranz
A comparison of the conservation status of the breeding birds of Catalonia between 2002 and 2012 has revealed an improvement of 4% in the Red List Index.
Title: Changes in the conservation status of the breeding birds in Catalonia (NE Iberian Peninsula) in the period 2002-2012
Authors: Sergi Herrando, Marc Anton
E-mail: ornitologia[at]ornitologia.org
Abstract: The first assessment of the conservation status of breeding birds in Catalonia was made in 2002 on the basis of their population sizes and distributions and the changes in these two parameters that had occurred since the 1980s to the beginning of the 2000s. A second assessment was recently made, taking into account the situation of the population sizes and distributions in 2012 and changes occurred during the period 2002-2012. Since both assessments were made according to the criteria of the International Union for Conservation of Nature (IUCN), it has been possible to study the change in conservation status applying the Red List Index, the indicator recommended by this international body for this purpose. A key point of this methodology is to determine genuine changes in status and differentiate them from those associated with variations in the level of knowledge or modifications in the evaluation criteria. Once this was taken into account we applied the Red List Index (RLI) algorithm using 155 species (67% of bird species breeding in Catalonia) both for 2002 and 2012. The index showed an improvement of the threat status by 4% during this 10-year period. In addition, we re-evaluated the 2002 status with updated criteria and knowledge and applied the same algorithm to calculate a second index (re-RLI) for 232 (all breeding species). The re-RLI improved by 5% during this decade. The results suggest a general improvement in the overall conservation status of birds breeding in Catalonia during the last 10 years.Full text
 

 
CATALÀ

Títol: Canvis en l’estatus de conservació dels ocells nidificants a Catalunya (NE península Ibèrica) en el període 2002-2012
Autors: Sergi Herrando, Marc Anton
E-mail: ornitologia[at]ornitologia.org
Resum: La primera avaluació de l’estat de conservació dels ocells reproductors de Catalunya es va dur a terme l’any 2002 a partir de la situació que mostraven les poblacions de les espècies ençà i els canvis ocorreguts des dels anys 80 del darrer segle. Recentment, s’ha fet una actualització de l’estat de conservació a partir de les estimes poblacionals i distribucions l’any 2012 i dels canvis ocorreguts en el període 2002-2012. Degut a què ambdues avaluacions s’han fet seguint els criteris de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (IUCN), ens ha estat possible l’estudi del canvi d’estatus aplicant l’Índex de la Llista Vermella (RLI), l’indicador recomanat per aquest organisme internacional per determinar els canvis en l’estatus de conservació. Un factor clau d’aquest metodologia és distingir els canvis reals d’aquells associats a canvis en el grau de coneixement de les espècies o modificacions en els criteris d’avaluació. Un cop això es va tenir en consideració, es va aplicar l’algoritme del RLI per a 155 espècies (67% de les espècies nidificants a Catalunya) per al 2002 i 2012. Aquest índex va mostrar una millora del 4% en aquest període. A més, i com a procediment alternatiu, es van re-avaluar els estatus 2002 amb criteris i dades actualitzades i es va aplicar el mateix algoritme per a calcular un segon índex, anomenat re-RLI, per a 232 espècies (totes les espècies nidificants). Aquest segon índex també va millorar (5%) durant aquesta dècada. Aquests resultats suggereixen una millora general en l’estat de conservació dels ocells nidificants a Catalunya en els darrers 10 anys.


(Veure informe original en català)Text complet
ESPAÑOL

Título: Cambios en el estatus de conservación de las aves reproductoras de Cataluña (NE península Ibérica) en el periodo 2002-2012
Autores: Sergi Herrando, Marc Anton
E-mail: ornitologia[at]ornitologia.org
Resumen: La primera evaluación del estatus de conservación de las aves reproductoras de Cataluña se llevó a cabo en el año 2002 a partir de la situación que mostraban las poblaciones de las especies en aquel momento y de los cambios ocurridos desde los años 80 del último siglo. Recientemente, se ha hecho una actualización del estado de conservación de las aves para el periodo 2002-2012. Debido a que ambas evaluaciones se han realizado siguiendo los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), nos ha sido posible el estudio del cambio de estatus aplicando el Índice de Lista Roja (RLI), el indicador recomendado por este organismo internacional para determinar los cambios en el estatus de conservación. Un factor clave de esta metodología es distinguir los cambios reales de aquellos artefactuales asociados a cambios en el grado de conocimiento de las especies o modificaciones en los criterios de evaluación. Una vez esto se tuvo en consideración, se aplicó el algoritmo del RLI para un 155 especies (67% de las especies reproductoras en Cataluña) para el 2002 y 2012. Este índice mostró una mejora del 4% en este periodo de 10 años. Además, y como procedimiento alternativo, se re-evaluaron los estatus 2002 con criterios y datos actualizados y se aplicó el mismo algoritmo para calcular un segundo índice, llamado re-RLI, para 232 especies (todas las especies reproductoras). Este segundo índice también mejoró (5%) durante esta década. Estos resultados sugieren una mejora general en el estado de conservación de las aves reproductoras en Cataluña en los últimos 10 años.
Texto completo

                         Marc Anton                   Sergi Herrando
 

Read more...

The red list of the breeding birds of Catalonia

07 November 2013

Photo by Antonio Manglano
This updated red list 2002-2012 of the breeding birds of Catalonia aims to become a key tool for conservation policies.

 
 
 
 
 
 
Title: The red list of the birds breeding in Catalonia (NE Iberian Peninsula) 2012
Authors: Marc Anton, Joan Estrada, Sergi Herrando
E-mail: anuari[at]ornitologia.org
Abstract: The International Union for Conservation of Nature (IUCN) recommends assessing the conservation status of the species at regional level and updating it periodically. In Catalonia, the first evaluation of the threat categories of breeding birds was done in 2002. Here, we make an update for the period 2002-2012. We applied IUCN criteria, which evaluate the risk of extinction, taking into account population estimates, distribution and trends of the evaluated population. We also applied the guidelines on the assessment of threat categories at regional level that assess the possibilities of rescue from neighbouring populations under a hypothetic event of local extinction. Seventy-four species were considered threatened, i.e. classified as critically endangered, endangered or vulnerable. These species represent 33% of breeding species in Catalonia. Establishing categories of threat is an important step in determining conservation priorities. However, these priorities should also take into account the status of species at a larger geographical scale, the relative importance of regional populations at the global level and the possibilities of the environmental managers to influence in the management of particular species, its habitat, and the socioeconomic context.
Full textCATALÀ

Títol: La llista vermella dels ocells nidificants de Catalunya (NE Península Ibèrica) 2012
Autors: Marc Anton, Joan Estrada, Sergi Herrando
E-mail: anuari[at]ornitologia.org
Resum: La Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) recomana avaluar l’estat de conservació de les espècies a nivell regional i actualitzar-los periòdicament. A Catalunya, la primera avaluació de l’estat de conservació dels ocells nidificants es va realitzar l’any 2002. En aquest treball presentem una actualització per al període 2002-2012. S’han utilitzat els criteris de la UICN, que avaluen el risc d’extinció en una regió determinada, tenint en compte el nombre d’individus madurs, la distribució i les tendències de cada espècie avaluada, així com les possibilitats de rescat des de poblacions veïnes en el cas d’una hipotètica extinció local. A l’avaluació 74 espècies  han estat considerades amenaçades (CR, EN i VU). Aquest conjunt representa el 33% de les espècies d’ocells que nidifiquen a Catalunya. L’establiment de les categories d'amenaça és un pas important en la determinació de prioritats de conservació en una regió, encara que per a definir aquestes prioritats també s’han de tenir en compte la situació de cada espècie a una escala geogràfica superior, la importància relativa de les poblacions de la regió en relació a les poblacions globals i les possibilitats dels gestors ambientals per influir tant en la gestió de l'espècie com en el seu hàbitat i en el context socioeconòmic.


(Veure informe original en català)
 


Text completESPAÑOL

Título: La lista roja de las aves nidificantes de Cataluña (NE Península Ibérica) 2012
Autores: Marc Anton, Joan Estrada, Sergi Herrando
E-mail: anuari[at]ornitologia.org
Resumen: La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) recomienda evaluar el estado de conservación de las especies a nivel regional y actualizarlos periódicamente. En Cataluña, la primera evaluación del estado de conservación de las aves nidificantes se realizó en 2002. En este trabajo presentamos una actualización para el período 2002-2012 utilizando los criterios de la UICN, que evalúan el riesgo de extinción en una región determinada. A tal efecto se han tenido en cuenta el número de individuos maduros, la distribución y las tendencias de cada especie evaluada, así como las posibilidades de rescate desde poblaciones vecinas en el caso de una hipotética extinción local. Tras la evaluación 74 se han considerado amenazadas (CR, EN, VU). Este conjunto representa el 33% de las especies de aves que nidifican en Cataluña. El establecimiento de las categorías de amenaza es un paso importante en la determinación de prioridades de conservación en una región, aunque para definir estas prioridades se han de tener en cuenta la situación de cada especie en una escala geográfica superior, la importancia relativa de las poblaciones de la región en relación a las poblaciones globales y las posibilidades de los gestores ambientales de influir tanto en la gestión de la especie como en su hábitat y en el contexto socioeconómico
.


Texto completo
                         Marc Anton                   Sergi Herrando
 

Read more...

  © Revista Catalana d'Ornitologia by Institut Català d'Ornitologia 2009

Back to TOP