Annual prize to the best paper

25 June 2010Juan Arizaga, Aitor Galarza & Asier Aldalur


We are honored to announce that the prize for a study published in the Revista Catalana d'Ornitologia (RCO) during 2009 has gone to Juan Arizaga, Aitor Galarza, Alfredo Herrero, Jon Hidalgo and Asier Aldalur for their paper entitled "Distribución y tamaño de la población de la Gaviota Patiamarilla Larus michahellis lusitanius en el País Vasco: tres décadas de estudio" [Distribution and size of the Basque population of Yellow-legged Gull Larus michahellis lusitanius: three decades of study]. Please, follow this link to see the blog post and this another link to download the pdf of the paper. You can see all published 2009 papers here (*).

Photo by Juan Arizaga

This prize is an annual initiative of the RCO aimed to encourage authors to submit their studies to the journal, and to acknowledge the best contributions to the RCO with a prize of 600 Euros.

(*) Please, note that papers from the RCO editorial board and ICO staff can not receive this prize.

Read more...

Dispersal under a forced move

23 June 2010


This study describes the reproductive dispersion of the Bank Swallow Riparia riparia in a changing scenario because of the continued destruction of breeding colonies, mainly by river erosion and aggregate extraction activities.


Title: Breeding dispersion of the Bank Swallow Riparia riparia after the disappearance of their colonies in a stretch of Esla river (Duero basin, north-east Spain)
Authors: Javier García, Benito Fuertes
E-mail: javier.garcia.fernandez[at]gmail.com
Abstract: We analyze the reproductive dispersion of Bank Swallow Riparia riparia in a changing scenario as a consequence of the continued destruction of breeding colonies, mainly by river erosion and aggregate extraction activities, and the consequent change in its location. 2943 specimens were captured over five breeding seasons in a stretch of 45 km of the lower river basin Esla (northwest Spain). We obtained 295 recoveries, 71 of them obtained in consecutive seasons and we analyzed for different parameters (of the disappearance of the colonies by gender and age of birds of this forced dispersal. 75.6% of recaptures were made in the same colony and 25.4% (n = 18) in different colonies. Only in one case there was a change of colony without forced disappearing of its original colony. No significant differences in recapture rates by gender but in terms of age, higher in adults, 14%, than in young adults, 0.6%. As for dispersing birds, there were no differences in age or sex but in the dispersal distance, 15% higher in females.
  


Full text
 
   
 
 
 
CATALÀ
 
Títol: Dispersió reproductiva de l'Oreneta de ribera Riparia riparia després de la desaparició de les seves colònies en un tram del riu Esla (conca del riu Duero, nord-est d'Espanya)
Autors: Javier García, Benito Fuertes
E-mail: javier.garcia.fernandez[at]gmail.com
Resum: S’analitza la dispersió reproductiva de l’Oreneta de ribera Riparia riparia en un escenari canviant a causa de la contínua destrucció de les colònies de cria, fonamentalment per l’erosió fluvial i per activitats d’extracció d’àrids, i el conseqüent canvi en la seva ubicació. Es van capturar 2.943 exemplars al llarg de cinc temporades de reproducció en un tram de 45 km de la conca baixa del riu Esla (nord-oest d’Espanya) i es van obtenir 295 recuperacions, 71 d’elles obtingudes en temporades consecutives, i es van analitzar diferents paràmetres de la dispersió forçada causada per la desaparició de les colònies en funció del sexe i l’edat dels ocells. Un 75,6% de les recaptures es van realitzar a la mateixa colònia i un 25,4% (n = 18) a colònies diferents. Només en un cas es va produir un canvi de colònia sense que l’emplaçament d’origen hagués desaparegut. No es van detectar diferències significatives en la taxa de recaptura en funció del sexe però sí quant a l’edat, major en els adults, 14%, que en els joves, 0,6%. Pel que fa als ocells dispersants, no es van obtenir diferències quant a la seva edat o sexe però sí en la distància de dispersió, un 15% més elevada en les femelles.
 
 
Text complet
 
 
 
 
ESPAÑOL
 
Título: Dispersión reproductiva del Avión Zapador Riparia riparia tras la desaparición de sus colonias en un tramo del río Esla (cuenca del río Duero, noreste de España)
Autors: Javier García, Benito Fuertes
E-mail: javier.garcia.fernandez[at]gmail.com
Resumen: Se analiza la dispersión reproductiva del Avión Zapador Riparia riparia en un escenario cambiante debido a la continua destrucción de las colonias de cría, fundamentalmente por erosión fluvial y actividades de extracción de áridos, y el consecuente cambio en su ubicación. Se capturaron 2943 ejemplares a lo largo de cinco temporadas de reproducción en un tramo de 45 km de la cuenca baja del río Esla (noroeste de España) y se obtuvieron 295 recuperaciones, 71 de ellas obtenidas en temporadas consecutivas, y se analizaron diferentes parámetros de la dispersión forzada por la desaparición de las colonias en función del sexo y la edad de las aves. Un 75,6% de las recapturas se realizaron en la misma colonia y un 25,4% (n=18) en colonias diferentes. Solo en un caso se produjo un cambio de colonia sin que el emplazamiento de origen hubiese desaparecido. No se detectaron diferencias significativas en la tasa de recaptura en función del sexo pero sí en cuanto a la edad, mayor en los adultos, 14%, que en los jóvenes, 0,6%. En cuanto a las aves dispersantes, no se obtuvieron diferencias en cuanto a su edad o sexo pero sí en la distancia de dispersión, un 15% más elevada en las hembras.
 
 
 
 
 
Read more...

Hour matters in raptor road surveys

08 June 2010


Photo by Pablo Vergara
Road surveys are a common tool to estimate raptor population sizes and richness. This study shows that raptor counts change according to the time of the day they are conducted and the raptor species considered. Thus, future studies using road surveys will need to be designed taking time-of-day into account.

 


Title: Time-of-day bias in diurnal raptor abundance and richness estimated by road surveys
Authors: Pablo Vergara
E-mail: vergara [-] mncn.csic.es
Ab
stract: Road surveys are the most commonly used method for estimating the abundances of raptors, although biases may occur in relation to the time-of-day that surveys are conducted. However, very few studies have addressed the impact of time-of-day bias on the accuracy of survey results. In the present work, several raptor species were surveyed over the course of a year at different times of day. In six of the 11 studied species, the time-of-day (hours after sunrise) affected the number of detected individuals and the estimation of species richness. Even slight differences in the time of day (e.g. two hours) had a significant impact on results. Furthermore, when detected the time-of-day variation was specific for each species: Hen Harrier Circus cyaneus, Montagu’s Harrier C. pygargus, Common Buzzard Buteo buteo and Common Kestrel Falco tinnunculus were detected more often around sunrise, whereas Griffon Vulture Gyps fulvus and Short-toed Eagle Circaetus gallicus were most commonly detected later in the morning (at least two hours after sunrise). No interactions between the time-of-day and season (breeding vs. non-breeding) were found for the studied raptor species. The present study highlights the need to control for time-of-day bias when applying road survey methodology to raptor populations.

Full text
CATALÀ
 
Títol: Biaixos en l’hora del dia en l’abundància i riquesa de rapinyaires diürnes estimades mitjançant censos per carretera
Autors: Pablo Vergara
E-mail: vergara [-] mncn.csic.es
Resum: Els censos per carretera són el mètode més utilitzat per estimar abundàncies de rapinyaires, tot i que pot mostrar biaixos en funció de l’hora del dia en què es realitzen els censos. No obstant això, molt pocs estudis han analitzat l’impacte dels biaixos en l’hora en la precisió dels resultats dels censos. En el present treball, es van censar diverses espècies de rapinyaires durant un any a diferents hores del dia. En sis de les 11 espècies estudiades, l’hora del dia (hores des de l’alba) va afectar el nombre d’individus detectats i a l’estimació de la riquesa d’espècies. Petites diferències en l’hora del dia a la qual es van realitzar els censos (ex. dues hores) van tenir un impacte significatiu en els resultats. A més, quan es va trobar, aquesta variació en l’hora del dia va ser específica per a cada espècie: Arpella pàl·lida Circus cyaneus, Esparver cendrós Circus pygargus, Aligot Comú Buteo buteo i Xoriguer comú Falco tinnunculus es van detectar principalment al voltant del alba, mentre que el Voltor Comú Gyps fulvus i l’Àguila Marcenca Circaetus gallicus es van detectar principalment segons avançava el matí (almenys dues hores després de l’alba). No es van trobar interaccions entre l’hora del dia i l’estació (reproductora vs. no reproductora) per a les espècies estudiades. Aquest treball posa de manifest la necessitat de controlar pels biaixos en l’hora del dia quan s’apliquen els censos per carretera a poblacions de rapinyaires.

Text complet

ESPAÑOL

Título: Sesgos en la hora del día en la abundancia y riqueza de rapaces diurnas estimadas mediante censos por carretera
Autores: Pablo Vergara
E-mail: vergara [-] mncn.csic.es

Resumen: Los censos por carretera son el método más utilizado para estimar abundancias de rapaces, aunque puede mostrar sesgos dependiendo de la hora del día en que se realicen los censos. Sin embargo, muy pocos estudios han analizado el impacto de los sesgos en la hora en la precisión de los resultados de los censos. En el presente trabajo, se censaron varias especies de rapaces durante un año a diferentes horas del día. En seis de las 11 especies estudiadas, la hora del día (horas desde el amanecer) afectó el número de individuos detectados y a la estimación de la riqueza de especies. Pequeñas diferencias en la hora del día a la que se realizaron los censos (ej. dos horas) tuvieron un impacto significativo en los resultados. Además, cuando se encontró, esta variación en la hora del día fue específica para cada especie: Aguilucho Pálido Circus cyaneus, Aguilucho Cenizo Circus pygargus, Ratonero Común Buteo buteo y Cernícalo Común Falco tinnunculus se detectaron principalmente en torno al amanecer, mientras que el Buitre Leonado Gyps fulvus y el Águila Culebrera Circaetus gallicus se detectaron mayormente según avanzaba la mañana (al menos dos horas después del amanecer). No se encontraron interacciones entre la hora del día y la estación (reproductora vs. no reproductora) para las especies estudiadas. El presente trabajo pone de manifiesto la necesidad de controlar por los sesgos en la hora del día cuando se aplican los censos por carretera a poblaciones de rapaces.

Texto completo
Pablo Vergara 

Read more...

  © Revista Catalana d'Ornitologia by Institut Català d'Ornitologia 2009

Back to TOP