Sex-ratio in the Bearded Tit

16 September 2011


Photo by Ignacio García Peiró
A long-term mist-netting program permitted to study the sex-ratio within the population of Bearded Tit Panurus biarmicus from El Hondo Natural Park, in the Valencian Community (SE Spain).  Juvenile sex ratio resulted to be unbiased, but the adult one was slightly skewed towards males. More frequent predation events of adult females may be responsible for this bias, and the possible demographic consequences for this isolated population should be addressed by future monitoring.
 


Title: Sex-ratio variation in the Bearded Tit Panurus biarmicus in El Hondo Natural Park (SE Iberia)
Author: Ignacio García Peiró
*E-mail: peiro7[at]yahoo.es
Abstract: Adult sex-ratios in birds can be male biased due to higher mortality in females, whereas nestling sex-ratios do not normally differ from equality. I studied the sex-ratios in the Bearded Tit Panurus biarmicus by analyzing data from captures with mist-nets in southern Spain over a period of five years. I found that sex-ratios in the population were male-skewed (0.61); juvenile sex-ratios approached equality (0.55), but adult sex-ratios were male-biased (0.67). The observed bias in the adult sex-ratio (57-73%) appears to be greater than the adult avian sex-ratio described in the literature (33-65%). I propose a hypothesis whereby higher-than-normal mortality in adult females due to greater predation could explain such biased sex-ratios. Given that small populations with sex-ratio oscillations may be more prone to extinction, monitoring programs and research to investigate the possible consequences of these fluctuations in patchy populations needs to be carried out.
 
Full text
 CATALÀ

Títol: Variación en la razón de sexos del Bigotudo Panurus biarmicus en el Parque Natural del Hondo (SE Iberia)
Autors: Ignacio García Peiró
*E-mail peiro7[at]yahoo.es
Resum: La raó de sexes dels ocells adults pot estar esbiaixat a causa d’una major mortalitat en les femelles, mentre que en les llocades aquesta relació no sol diferir de la igualtat. Es va estudiar el sex-ratio en la Mallerenga de bigotis Panurus biarmicus mitjançant l’anàlisi de les dades de captura amb xarxes japoneses al sud d’Espanya durant un període de cinc anys. Es va trobar un quocient sexual poblacional a favor dels mascles (0,61); un quocient sexual juvenil proper a la igualtat (0,55), però el quocient sexual dels adults estava esbiaixat cap als mascles (0,67). El biaix observat en el quocient sexual dels adults (57–73%) sembla ser més gran del que s’ha descrit a la bibliografia (33–65%). Es proposa una hipòtesi segons la qual hi hauria una mortalitat més alta del normal en les femelles adultes a causa d’una major depredació i això podria explicar aquest biaix. Atès que les petites poblacions amb oscil·lacions en el quocient sexual són més propenses a l’extinció, són necessaris programes de seguiment i estudis encaminats a investigar les possibles conseqüències d’aquestes fluctuacions en les espècies amb poblacions de distribució molt localitzada.
Text complet

ESPAÑOL

Título: Variación en la razón de sexos del Bigotudo Panurus biarmicus en el Parque Natural del Hondo (SE Iberia)
Autores: Ignacio García Peiró
*E-mail:  peiro7[at]yahoo.es
Resumen: La razón de sexos de los pájaros adultos puede estar sesgada debido a una mayor mortalidad en las hembras, mientras que en las nidadas esta relación no suele diferir de la igualdad. Se estudió la razón de sexos en el Bigotudo Panurus biarmicus mediante el análisis de los datos de captura con redes japonesas en el sur de España durante un periodo de cinco años. Se encontró una razón de sexos poblacional a favor de los machos (0,61); la razón de sexos juvenil cercano a la igualdad (0,55), pero la razón de sexos para adultos estaba sesgada hacia los machos (0,67). El sesgo observado en la razón de sexos para los adultos (57–73%) parece ser mayor de lo descrito en la bibliografía (33–65%). Se propone una hipótesis según la cual habría una mortalidad más alta de lo normal en las hembras adultas a causa de una mayor depredación y esto podría explicar este sesgo. Dado que las pequeñas poblaciones con oscilaciones en la razón de sexos son más propensas a la extinción, son necesarios programas de seguimiento y más estudios encaminados a investigar las posibles consecuencias de estas fluctuaciones en las especies con poblaciones de distribución muy localizada.
 
Texto completo
 
 


Ignacio García Peiró
 

0 comentarios:

  © Revista Catalana d'Ornitologia by Institut Català d'Ornitologia 2009

Back to TOP